Keizankaku

20-6 Hiedanocho Saeki Shimotoge - Kameoka
.  
.