.  
.

Keizankaku 3 Stars

20-6 Hiedanocho Saeki Shimotoge - Kameoka